Płaca, jako siła motywacyjna dla pracownika

Jeden z autorów – Oleksyn uważa, że płaca jest i jeszcze długo będzie w naszym kraju podstawową siłą motywacyjną, dlatego też należałoby zwiększyć siłę motywacyjną pieniądza (płacy), tak, aby stał się on ważnym narzędziem stymulowania postaw i zachowań jednostek w każdym przedsiębiorstwie.

Transport niskopodwoziowy to jedna z usług firm logistycznych

Wykorzystują to bardzo dobrze firmy transportowe, które sowicie wynagradzają swoich pracowników za transport niskopodwoziowy za granicę, który wymaga od nich długiego rozstania z rodziną. Płaca będzie szczególnym motywatorem tak długo, jak długo dochody w organizacjach będą niezadowalające i skromne. Kiedy poziom płacy wzrośnie, wówczas stanie się ona mniej znacząca pośród innych motywatorów, tak jak stało się to w społeczeństwach rozwiniętych i bogatych. Obecnie pieniądz spełnia jedną z ważniejszych ról wśród motywatorów.

transport niskopodwoziowyJest on kluczowym elementem w procesie kadrowym. Poczynając od pozyskania najlepszych specjalistów, poprzez próbę ich zatrzymania, aż do kreowania wyników i pożądanych przez przedsiębiorstwo zachowań pracowników. proces ten jest bardzo złożony i nie opiera się na prostej zasadzie, że jeśli pracownik dostanie większe pieniądze, to będzie miał silniejszą motywację do wykonywania powierzonych mu obowiązków. Tak naprawdę poziom motywacji wywołany przez pieniądze może być różny, od bardzo wysokiego do bardzo niskiego. Na tę skalę wpływ ma wiele czynników, które z jednej strony są uzależnione od przedsiębiorstwa, a z drugiej nie. Czynniki te powodują skrajne reakcje – jedne podnoszą motywację, natomiast inne ją maksymalnie obniżają. Powodem takiej sytuacji jest fakt, że pieniądz w świadomości społeczeństwa posiada bardzo wiele funkcji. Płaca w postaci pieniądza stanowi źródło dochodu pracowników przedsiębiorstwa, a także środek stymulujący do działania. Płaca jest również elementem kosztów przedsiębiorstwa, stosunku pracy oraz wyznacznikiem pozycji społecznej i poziomu życia, poczucia wartości oraz uznania. Wymienione wyżej funkcje pokazują, że traktowanie płacy i pieniądza, jako wartości wyłącznie ekonomicznej jest błędem.