Nowelizacja norm w zakresie kontroli instalacji elektrycznych

Kontrola stanu instalacji elektrycznych powinna zostać wykonana po ukończeniu budowy, lub remontu instalacji, oraz okresowo w trakcie jej użytkowania. Wymagania dotyczące tych kontroli są zdefiniowane w polskich normach.

Kontrola stanu instalacji elektrycznych

pomiary elektryczneZgodnie z aktualną normą, wyróżniamy następujące pojęcia związane z kontrolą stanu instalacji: sprawdzenie, oględziny, próba, protokołowanie, konserwacja. Sprawdzenie, to wszystkie czynności, które określają zgodność instalacji z wymogami norm i obejmują oględziny, próby i protokołowanie. Oględziny to kontrola instalacji elektrycznej za pomocą zmysłów (wzrok, słuch, dotyk, powonienie) Przy tych czynnościach nie są używane urządzenia pomiarowe. Dopiero na etapie próby, są wykonane pomiary elektryczne za pomocą próbników i mierników, dzięki którym mogą zostać wykryte stany i wartości, których wcześniej nie można było zauważyć. Po tych działaniach poszczególne wyniki oględzin i prób, zostają zapisane w protokole, po czym ustala się harmonogram konserwacji urządzeń. Obejmuje on wszystkie czynności techniczno-administracyjne łącznie z nadzorem, które utrzymają daną instalację w odpowiednim stanie. Głównym najważniejszym pomiarem, który powinien być wykonany podczas kontroli, jest pomiar rezystancji izolacji i wskaźników z nią powiązanych. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, gdy nie można wyłączyć napięcia na czas pomiaru np. w przypadku zabudowanego urządzenia, lub znajdującego się w wodzie, zamiast rezystancji izolacji, można wykonać pomiar prądu upływowego, który również może wskazać nieprawidłowości izolacji. Częstość sprawdzania instalacji elektrycznej zależy od rodzaju instalacji, sposobu użytkowania, oraz zagrożeń środowiskowych.

W normach zaproponowane są okresy dziesięcioletnie dla budownictwa mieszkalnego, oraz czteroletnie dla budownictwa poza mieszkalnego. Jednak, są to tylko zalecenia wynikające z norm. Natomiast wiążące są wymogi Ustawy o Prawie Budowlanym, które określają okresy kontroli instalacji nie rzadziej niż co 5 lat.